ผู้บริหาร

...

นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอุดม