ครั้งที่ 7/ 2553 วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30 น.

การประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ปี2553
                 มอบใบประกาศเกียรติคุณ  ให้หน่วยงานที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการประกวดศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ในระดับอำเภอประกวดระดับโซน   และเพื่อคัดเลือกประกวดระดับจังหวัด  ที่ผ่านเกณฑ์ฯดังนี้
  1.โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานี  ได้แก่ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ  ชนะเลิศ  ปี2553   สังกัดเทศบาล
 2.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ.เหล่าเสือโก้กได้แก่ศูนย์เด็กน่าอยู่บ้านเป้า   ชนะเลิศ ปี 2553
 3.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ  ได้แก่ศูนย์เด็กน่าอยู่บ้านบุ่งไหม รองชนะเลิศอันดับ1 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล    และรพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์วารินชำราบ   สังกัดเทศบาล
4.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม  ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาส่วง รองชนะเลิศ อันดับ3 สังกัดเทศบาล และศูนย์เด็กเล็กบ้านนาเจริญ รองชนะเลิศอันดับ3 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล   
5.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร  ได้แก่ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร รองชนะเลิศ  อันดับ1 สังกัดเทศบาล
6.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล  ไดแก่ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่วัดนิคมเกษม  รองชนะเลิศ อันดับที่2  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล      : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ


   : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6 / 2553
   Click เพื่อดูรายละเอียด


    : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ 6/2553
  - ผลการดำเนินงานตาม PP Itemize (ทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง)
  - สรุปผลการออกประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล     (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
  - ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการนำเข้าข้อมูล ANC  ในภาพรวมของจังหวัด(กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ)
  - ยกร่างคำสั่งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย(กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์)
  - ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน Ontop payment PCU   (กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ)
  - ความก้าวหน้าการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขภายใต้แผนปฏิบัติการณ์ไทยเข้มแข็ง ปี 2555


    : เรื่องจากศูนย์วิชาการ
  4.1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี
  4.2 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7
  4.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7
  4.4 ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี
  4.5 ศูนย์อนามัยที่ 7
  4.6 ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 5
  4.7 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
  4.8 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
  4.9 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
  4.10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
  4.11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


      :
เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
1.

 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
                   ด้วย  สป. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีเปลี่ยนตำแหน่งระดับชั้นของลูกจ้างประจำในสังกัดที่มีได้ในแต่ละส่วนราชการ ซึ่ง ก.พ.จำแนกตำแหน่งลูกจ้างประจำเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน   กลุ่มงานสนับสนุน  กลุ่มงานช่าง   กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ  รวม 356 สายงาน รวมทั้งกำหนดระดับชั้นงานและหน้าที่โดยย่อของตำแหน่งลูกจ้างประจำ  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553  ตามหนังสือ สป ที่ สธ 0201.034/ว 187 ลงวันที่ 18 มิ.ย.53  และจังหวัดได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
                        ดังนั้น  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำในสังกัด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งข้างต้น      จึงขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดทำรายละเอียดคำบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำทุกตำแหน่ง     ตามข้อเท็จจริงที่ลูกจ้างประจำแต่ละคนปฏิบัติงานจริง  โดยจะต้องสอดคล้องกับหน้าที่โดยย่อของตำแหน่งงานที่
สำนักงาน ก.พ.กำหนด โดยให้จัดทำรายละ 3 ฉบับ  เก็บไว้ที่ฝ่ายบริหารของหน่วยงาน จำนวน 1 ฉบับ และส่งให้  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สสจ. อบ. จำนวน 2 ฉบับ  รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงานของแต่ละคน ให้หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย ลงนามรับรอง ให้รวบรวมส่ง สสจ.ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2553  เพื่อจะได้รวบรวบส่งให้ สป.ดำเนินการต่อไป


2.

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด  ปีงบประมาณ 2554  
                    ด้วย  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)   ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(ออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553)  ซึ่ง  สสจ.อบ. ได้รับจัดสรรโควตา  จำนวน  17  ราย  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ คือ  ต้องมีอายุ 50 ปี ขึ้นไป หรือมีเวลาราชการ 25 ปีขึ้นไป(ไม่รวมเวลาทวีคูณ) นับถึงวันก่อนออกจากราชการตามมาตรการ (วันที่ 30 กันยายน 2553) และหลักเกณฑ์อื่น ๆ  ซึ่ง สสจ.อบ. ได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานได้ทราบแล้ว ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อบ 0027.001/
ว 13461  ลงวันที่  13 กรกฎาคม  2553  ให้ผู้มีความประสงค์ยื่นแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการฯ    ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  ตาม จ.18  แล้วรวบรวม  ส่ง  งานการเจ้าหน้าที่ 
ภายในวันที่  29  ก.ค. 53   เวลา 16.30 น.  กรณีผู้ยื่นความประสงค์แล้ว สามารถถอนใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2553 

3.

การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
          ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่  21 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2553  ซึ่งมีผู้สมัครทั้งสิ้น 450 คน  ซึ่ง สสจ.อบ.ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแล้ว ในวันที่   20  กรกฎาคม 2553 และจะดำเนินการสอบข้อเขียนในวันที่  31 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร  อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี

4.

การคัดกรอง และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
    โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ประจำปีการศึกษา 2554
          ตามที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   สสจ.อบ.ได้ดำเนินการคัดกรองเบื้องต้น  ขั้นตอนที่ 1 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรอง จำนวนไม่เกิน 10 เท่า ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 มีผู้ผ่านข้อเขียน จำนวน 154 คน และได้ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองให้ ม.ขอนแก่น เพื่อสอบคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 2 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2553 ที่คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น
และ ม.ขอนแก่นได้ประกาศผลผู้ผ่านการคัดกรอง ขั้นตอนที่ 2  ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 39  คน  และ สนง.สสจ.อบ. ร่วมกันเขตพื้นที่การศึกษา  จะได้ดำเนินการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของนักเรียนที่สอบผ่านการคัดกรองเบื้องต้น  ขั้นตอนที่ 2  ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 9 ต.ค. 53   ต่อไป

5.

สำรวจข้าราชการผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเพิ่มเติม

          ด้วย  สป.  ได้ขอให้  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำรวจข้อมูลข้าราชการผู้ได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มเติม ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาการ เพื่อส่งให้ สำนักงาน ก.พ.ประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งให้แก่ข้าราชการในสังกัด  ตามหนังสือ สป ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.032/ว 223   ลงวันที่   19 กรกฎาคม  2553   ดังนั้น  จึงขอให้ทุกหน่วยงานได้สำรวจข้อมูลข้าราชการในหน่วยงานที่ได้รับวุฒิปริญญา  โดยให้ระบุตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 คน : 1 ตำแหน่ง และให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาว่าตรงการมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการหรือไม่  และให้ดาวน์โหลด บัญชีสำรวจข้าราชการที่จบปริญญาตรี ที่ http://ubo.phoubon.in.th   ประกาศทั่วไป  และรวบรวมส่งเป็นรายหน่วยงาน พร้อมทั้งแนบหลักฐานทางการศึกษา (Transcip และสำเนาปริญญาบัตร) ส่งให้ งานการเจ้าหน้าที่  ภายในวันที่  30  กรกฎาคม 2553  เพื่อจังหวัดจะได้แจ้งกระทรวงดำเนินการต่อไป
7.

การขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์  และเภสัชกร   กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว   มีดังนี้
              - มีผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ   จำนวน   6     ราย   ได้แก่
1. นางสาวอัจฉริยาพร   เสริมศรี   ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ   ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี
    ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ  ตั้งแต่วันที่   1   กรกฎาคม   2553   เป็นต้นไป
2. นางสาวปานัดดา    ปาทานนท์   ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ   ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี
    ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ  ตั้งแต่วันที่   1   กรกฎาคม   2553   เป็นต้นไป
3. นางสาวปวีณรัตน์   ลิมปวิทยากุล   ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ   ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานีขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ  ตั้งแต่วันที่   1   กรกฎาคม   2553   เป็นต้นไป
4. นายปิยะมิตร   บุญปก   ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ   รพ.ม่วงสามสิบ
    ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ  ตั้งแต่วันที่   1   กรกฎาคม   2553   เป็นต้นไป
5. นายภาสกร   สิรวิชยกุล ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ   รพ.โพธิ์ไทร
    ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ  ตั้งแต่วันที่   1   กรกฎาคม   2553   เป็นต้นไป
6. นางสาวอภิญญา   ศรีเลขะรัตน์   ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ   รพ.โพธิ์ไทร
    ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ  ตั้งแต่วันที่   1   กรกฎาคม   2553   เป็นต้นไป                               
            - ผู้ขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษฯ (ไม่มี)

8.

การสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
            ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) จำนวน 2 ตำแหน่ง  ดังนี้
            3.1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  สนใจสอบถามรายละเอียดเพื่อขอรับการคัดเลือก ขอรับใบสมัคร และยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2553   ในวันเวลาราชการ
            3.2 ตำแหน่งพนักงานประจำรถเอ๊กซเรย์   จำนวน 2 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ
7,519 บาท  สนใจสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 7   กรกฎาคม  2553  ในวันเวลาราชการ

9. การวิเคราะห์สถานการณ์การเงิน

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1.

กำหนดการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่  2/2553
โซน 1   วันที่  10  สิงหาคม  2553  ณ  ห้องประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี
โซน 2   วันที่  11  สิงหาคม  2553  ณ ห้องประชุมรพ.ตระการพืชผล
โซน 3   วันที่  17  สิงหาคม  2553  ณ ห้องประชุมรพ.วารินชำราบ
โซน 4   วันที่  18  สิงหาคม  2553  ณ ห้องประชุม รพร.เดชอุดม
                        หมายเหตุ : สถานที่ประชุมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ClicK เพื่อดูรายละเอียดรูปแบบและเนื้อหาการนิเทศงาน

2

.การประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

                   ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสถานีอนามัยดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2553 และจัดให้มีการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานและรับโล่พระราชทานฯ ในระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2553 ณ จังหวัดอุบลราชธานี  ในการนี้สสจ.อบ.จึงได้ยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการขึ้น
ClicK เพื่อดูรายละเอียด
3

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ
                สปสช.ร่วมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพในประเทศไทย เพื่อตอบสนองต่อการรับมือกับปัญหาสาธารณสุขและระบบสุขภาพที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 14 คน ระยะเวลา 5 ปี (ระหว่างปี 2553 – 2557) รับสมัครรอบที่ 1ในวันที่  15 สิงหาคม 2553 รอบที่ 2 รับสมัคร 15 พฤศจิกายน 2553
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. จบปริญญาตรี
2. อายุไม่เกิน 40 ปี
3. ทักษะภาษาอังกฤษดี  TOEFL คะแนนไม่ต่ำกว่า 550 หรือ CBT 213 คะแนน หรือ IBT 79 คะแนน            ดูรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

4

เชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นร่วมแสดงนิทรรศการ “วันนักประดิษฐ์ ปะจำปี 2554”
                สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554” ระหว่างวันที่  2 – 5 กุมภาพันธ์  2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพคเมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี                   ดูรายละเอียดได้ที่ www.nret.go.th

5

การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ที่จังหวัดภูเก็ต
           จังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนให้บุคลากรที่ส่งผลงานวิชาการนำเสนอในเวทีระดับจังหวัด
เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ในระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ กำหนดออกเดินทางในวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 ( ขึ้นรถที่ สสจ.อบ. ) ทั้งนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งรายชื่อให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 นี้

6

การพัฒนา รพ.สต.และโรงพยาบาล 3 S  ตามนโยบายรัฐมนตรี
Click เพื่อดู
รายละเอียดโลโก้และการจัดทำป้าย รพ.สต.


กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.
ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 99.75     (คลิกที่นี่ Excel / PowerPoint)


กลุ่มงานควบคุมโรค
1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก   Click เพื่อดูรายละเอียด
2. สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  Click เพื่อดูรายละเอียด
3. สถานการณ์โรคเอดส์ Click เพื่อดูรายละเอียด

กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1

ใบประกาศเกียรติคุณการดำเนินงานสมาธิบำบัด

                สืบเนื่องจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ได้ดำเนินการจัดการอบรมวิทยากรสมาธิบำบัดในภาวะสุขภาพองค์รวมให้กับบุคลากรสาธารณสุข  ในปีงบประมาณ 2552  เพื่อสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ในการกระจายงานสมาธิบำบัดสู่สถานบริการสุขภาพทั่วประเทศ
                เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้สถานบริการสุขภาพที่มีการดำเนินงานสมาธิบำบัด  และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานสมาธิบำบัด  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงได้จัดทำใบประกาศเกียรติคุณมอบให้กับสถานบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ทุกแห่งทั่วประเทศ  ซึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีสถานบริการสุขภาพที่มีการดำเนินงานสมาธิบำบัดและได้รับใบประกาศเกียรติคุณดังกล่าวมีรายนามดังต่อไปนี้

 1. สถานบริการสุขภาพที่มีการดำเนินงานสมาธิบำบัด  อยู่ในระดับดีเยี่ยม(Platinum)  ได้แก่
  1.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  1.2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
  1.3 โรงพยาบาลสิรินธร
  1.4 โรงพยาบาลวารินชำราบ
  1.5 สถานีอนามัยโพธิ์ใหญ่  อำเภอวารินชำราบ
 2. สถานบริการสุขภาพที่มีการดำเนินงานสมาธิบำบัด  อยู่ในระดับดีมาก(Gold)
  2.1 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
2. หลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย

หลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย  เป็นหลักสูตรที่
เพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน  PCU.  ให้มีความรู้ด้านการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและสามารถออกใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ที่มารับบริการด้านการแพทย์แผนไทยได้
สถานที่ที่จัดการอบรม ศุนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่าลงทะเบียน....................บาท
               ค่าที่พัก..............................บาท
               ค่าพาหนะ..........................บาท
                รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด.................................บาท
                                ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถเบิกจากต้นสังกัด

3. การตรวจมาตรฐานสถานบริการด้านการแพทย์แผนไทย   ปีงบประมาณ  2553 

การตรวจมาตรฐานสถานบริการด้านการแพทย์แผนไทย  ซึ่งจะมีการตรวจมาตรฐานโดยคณะกรรมการตรวจมาตรฐานสถานบริการด้านการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด  ในช่วงเดือนสิงหาคม  ซึ่งแผนการออกประเมินจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป   (การตรวจมาตรฐานสถานบริการด้านการแพทย์แผนไทย  จะมีการดำเนินการ  2  ปี / 1  ครั้ง )


กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ

1.

งานอนามัยแม่ละเด็ก
1.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดการประชุมเชิงวิชาการกรณีมารดาเสียชีวิต ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1.2 การจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมรวมพลคนกินนมแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ “12 สิงหา วันแม่ เราจะดูแลอะไร”  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์วิชาการ ดังนี้   ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี / ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี / ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยดำเนินการมอบใบประกาศเกียรติคุณ สุดยอดคุณแม่ และจัดนิทรรศการ วันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ณ ซิตี้มอลล์  สุนีย์ทาว์เวอร์  ฟู้ดแอนด์แฟชั่น ชั้น G
1.3แผนการออกประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับเขต ปีงบประมาณ 2553
วันที่  9 สิงหาคม 2553   (เช้า)       โรงพยาบาลตาลสุม
วันที่  10 สิงหาคม 2553 (เช้า)        โรงพยาบาลนาจะหลวย
วันที่  10 สิงหาคม 2553 (บ่าย)        โรงพยาบาลบุณฑริก

2.

การประเมินสถานประกอบการน่าอยู่ น่าทำงาน  ปี 2553 ระดับทอง (ดีมาก) เงิน (ดี ) ทองแดง( พื้นฐาน) แต่ละอำเภอ ดังนี้
ผ่านระดับทอง   5  อำเภอ  (สถานประกอบการ 6 แห่ง)
1.เมืองอุบลราชธานี ได้แก่ บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม  หจก.อธิรุ่งโรจน์  
2.เขื่องใน ได้แก่ โรงไฟฟ้าบ้านกอก  
3.สว่างวีระวงศ์ ได้แก่ บริษัท เอส.เอส.การสุรา  จำกัด
4.วารินชำราบ  ได้แก่ โรงงานเวอร์เท็กซ์ แอมพีล
5.เดชอุดม ได้แก่ หจก.พรณัฐพงศ์ปิโตรเลี่ยม 

ให้สรุปผลการตรวจสุขภาพพนักงาน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (3 อ.) เพิ่มเติม
ส่วนที่ไม่ผ่าน ควรพัฒนาต่อตามเกณฑ์ หลัก 4 ด้าน สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิต ชีวา


กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการ
1.

PMQA
       ขอเชิญคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบงาน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จาก สสจ.และสสอ.ทุกแห่ง เข้าร่วมการประชุมในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี (วิทยากรที่ปรึกษาคือ ดร.ภิญโญ  นิลจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศาสตร์) โดยแจ้งชื่อมายังกลุ่มงานพัฒน์ฯ ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553

2.

 โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขต 13 ประจำปี 2553

Click เพื่อดูรายละเอียด
3.

การอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ
                ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมการอบรมเวชปฏิบัติอบรมรุ่นที่ 10/2553 (9 กย.-30 ธค.2553 )
                (จังหวัดจะพิจารณาโควตาพิเศษ เพิ่มเติมอีก 25 คน)
                1. พิจารณาจากผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเมื่อถึงวันที่ 9 กันยายน 2551
                2. ปฏิบัติงานที่ รพ.สต. ถ้ามีหลายแห่งให้เรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังโดยสาธารณสุขอำเภอ
                3. ผู้สมัครเข้ารับการอบรม ต้องลงลายมือชื่อยืนยันคุณสมบัติของคนเอง พร้อมรับรองสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1-4 จำนวนอย่างละ 2 ชุดใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไม่ใช่บัตรข้าราชการ ถ้าบัตรหรือใบประกาศสภาพยาบาล หมดอายุ ให้ใช้ใบรับรองจากสภาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องว่าอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุบัตร
                4. สำเนาคำสั่ง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จากจังหวัดหรือถ้าไม่มีให้ใช้สำเนา กพ.7 ที่มีการระบุปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่เข้าสู่สายงานพยาบาลวิชาชีพ ต้อง ก่อนวันที่ 9 กันยายน 2551
                5. ส่งเอกสารแบบฟอร์มยืนยันให้ฝ่ายภายใน 30 กค.2553ส่วนแบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาบุคลากรให้ส่งทาง web site
*** แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่แจ้งรายชื่อแล้ว 20 คน(เดิม)
        ขอให้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารตามแบบฟอร์มการยืนยันสมัครเข้ารับการอบรมส่งให้ฝ่าย จำนวน 2 ชุด แก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553

4.

การจ้างนักวิชาการสาธารณสุข  
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
                1. สำรวจข้อมูลส่วนขาดและความจำเป็นจาก  สสอ.ทุกแห่ง เดือนมิถุนายน 2553
                                - ข้อมูลจ้างแล้ว ปี 2553 จำนวน  22  แห่ง จังหวัดสนับสนุนการจ้างเลย
                                - สถานบริการที่มีบุคลากรอยู่ 1 คน 3 แห่ง และโควตา จาก1/3 ของสถานบริการที่มี
                                   บุคลากร 2 คน 55  แห่ง รวม เป็น 58 คน จัดจ้างโดยเปิดรับสมัครจากผู้มีคุณสมบัติ
                2. เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามตำแหน่ง  ตั้งแต่ 18 มิถุนายน -16 กรกฎาคม 2553
                3. สอบคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ เข้าบรรจุ / แต่งตั้งในตำแหน่งลูกจ้างนักวิชาการสาธารณสุข  ในวันที่
                 31  กรกฎาคม 2553 ณ  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
                4. ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการ Training เดือนสิงหาคม 2553
                5. หา Training needs / จัดทำหลักสูตร ประสานวิทยากรฝึกอบรม  เดือนกันยายน 2553
                6. จัด Training ในเดือน กันยายน   2553  เป็นเวลา 4 สัปดาห์
                    - ภาคทฤษฎี ที่ ห้องประชุม สนง.สสจ.อบ.  2 สัปดาห์ (6 กย.-19 กย.2553)
                    - ฝึกภาคปฏิบัติ ที่ รพช.แม่โซน 4 แห่ง 2 สัปดาห์(20 กย.-1 ตค.2553)
                7. คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติผ่านการฝึกอบรม /ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม
                8. ปฐมนิเทศ และเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน( 1-2 วัน) ที่ ห้องประชุม สสจ.อบ. (4-8 ตค.2553)
                9. ส่งตัวไปปฏิบัติงาน
                10. ประเมินผลโครงการ

5.

การพัฒนาผู้ช่วยสาธารณสุข (พนักงานสาธารณสุขชุมชน) ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง 2555
                เป้าหมาย : จำนวน 12 คน
                ระยะเวลา : ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่  6 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2553 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
                                     ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ณ พื้นที่ต้นสังกัด
                คุณสมบัติ :
                1. เป็นลูกจ้างที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. หรือ ศูนย์สุขภาพชุมชน
                2. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันเข้าอบรม
                3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปีที่ 3
                4. ไม่มีความประพฤติเสียหายอันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียของระบบบริการสุขภาพ
                5. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
                6. ไม่เป็นโรคที่เป็นปัญหาต่อการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษา
                ค่าใช้จ่าย :
                1. เบิกจากวิทยาลัยฯ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอบรม
                2. เบิกจากต้นสังกัด ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับและค่าเบี้ยเลี้ยง

6.

การพัฒนาผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง 2555
                เป้าหมาย : จำนวน 11 คน
                ระยะเวลา : ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่  6 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2553 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
                                     ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ณ พื้นที่ต้นสังกัด
                คุณสมบัติ : ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยของสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
                ค่าใช้จ่าย :
                1. เบิกจากวิทยาลัยฯ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร เอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างเละเครื่องดื่มในวันที่ดำเนินการจัดอบรม ค่าพาหนะรับ-ส่งผู้เข้ารับการอบรมระหว่างสถานที่อบรมและที่พักระหว่างวันทำการอบรม ฯลฯ
                2. เบิกจากต้นสังกัด ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ค่าเช่าที่พักสำหรับผู้เข้ารับการอบรม(ในช่วงอบรมภาคทฤษฎี) คนละ 2,000 บาท


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1.

กำหนดการประกวด อย.น้อย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ดังนี้

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลวารินชำราบ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลตระการพืชผล
2.

การประชุมเปิดตัวโครงการ “ การส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมีเหตุผลในเครือข่ายและชุมชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ( รพ.สต. ) จังหวัดอุบลราชธานี”

 • วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2553 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3.

การประชุมคณะกรรมการและกำหนดการออกตรวจประเมินสถานประกอบการประจำจังหวัดอุบลราชธานี

 • วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2553 เวลา  8.00 – 17.00 น. ณ สถานประกอบการอำเภอเมือง เดชอุดมและเขมราฐ
4.

ประชุม งานคบส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 2-3 สิงหาคม 2553กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.
ผลการดำเนินงานตาม  PP Itemize                
ผลงานประจำเดือน ม.ค – ก.ค 53 ทั้งจังหวัด มีดังนี้ ตรวจฟัน 60.2 %     ( ข้อมูลเดือน มิ.ย 42.8 % ) เคลือบร่องฟัน 121.42 % (ข้อมูลเดือน มิ.ย  88.09 % )Click เพื่อดูรายละเอียด
2. ผลการดำเนินงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่       
ผลงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มีผลการดำเนินการมีผู้รับบริการเฉลี่ย 89.31 ราย/ครั้ง ( เดือนมิถุนายน 97.46 ราย/ครั้ง)  Click เพื่อดูรายละเอียด
3. แผนปฏิบัติงานทันตแพทย์อาสาสมัคร พอ.สว. ออกร่วมคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ 
1.
วันที่ 18 สิงหาคม 2553 อบต.โนนสว่าง  อำเภอกุดข้าวปุ้น
2. วันที่ 19 สิงหาคม 2553 อบต.นาพิณ อำเภอตระการพืชผล
3. วันที่  20 สิงหาคม 2553 อบต.เหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง

กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.

ขอให้ทุกอำเภอส่งผลงานเด่น/นวัตกรรม/Best  Practice  อย่างน้อยอำเภอละ  1  เรื่องเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัด  ร่วมแสดงนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต  10  อุบลราชธานี   รายละเอียดดังต่อไปนี้
     - ความเป็นมา,วัตถุประสงค์,วิธีการดำเนินงานม,ผลการดำเนินงาน,สรุปผลและชื่อ-สกุล ,
e-mail address, เบอร์โทรศัพท์/เบอร์มือถือ  ที่ติดต่อได้สะดวกของผู้รับผิดชอบงานหรือผู้ประสานโครงการ    ส่งให้กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพภายในวันที่  9  สิงหาคม  2553 

2.

จากการอบรมวิทยากรครู ก เรื่องการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธ์ศาสตร์  ระหว่างวันที่  28-29 กรกฎาคม  2553  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแล้วนั้น  ให้ดำเนินการขยายผลกับ  อสม.ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ให้ครบทุกแห่ง  ซึ่งให้บูรณาการร่วมกับการอบรมฟื้นฟู อสม. ด้วย  ภายในเดือนสิงหาคม  2553

3.

การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข " โรงพยาบาล 3S " ตามที่ กระทรวงสธ.ปรับรูปแบบ รพ.ยุคใหม่จำนวน 10,679 แห่ง ตาม“โครงการพลิกโฉมโรงพยาบาลยุคใหม่ : สุขกาย สบายใจ” ว่า โครงการดังกล่าวเป็นการปรับปรุงสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวง สธ.ให้ทันสมัย 3 ด้าน หรือ 3 เอส (3S:3ดี) ประกอบด้วย
1. การปรับปรุงระบบโครงสร้าง บรรยากาศ (Structure) เช่น การปรับโฉมด้านกายภาพพื้นที่บริการผู้ป่วยนอกให้ผ่อนคลาย รวมไปถึงเครื่องแบบของพนักงานต้อนรับในแต่ละโรงพยาบาล (รพ.)
    จะต้องมีลักษณะคล้ายกัน คือ เป็นเสื้อเชิ้ตลายสีฟ้าอ่อน มีตราสัญลักษณ์ รพ.ยุคใหม่ มีวงกลม 3 วงกลมเป็นรูปหน้ายิ้ม 3 สี โดยสีส้ม คือ สีแห่งการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการที่ดี สีฟ้า คือ
    ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และสีเขียว คือ ความสะอาด และความผ่อนคลาย
2. ระบบบริการการแพทย์และการบริการทั่วไป (Service) เน้นลดเวลาการรอคอยการให้บริการต่างๆ ตั้งเป้าเวลาตั้งแต่ 09.00-10.00 น.ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจรักษา โดย รพ.ศูนย์และ รพ.ทั่วไป (รพศ./รพท.)
    อาจต้องมีคลินิกรุ่งอรุณ คลินิกเที่ยงวัน และคลินิกตอนเย็น
3. ระบบการบริหารจัดการภายใน รพ. (System) กำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ รพ. โดยให้มีการวางระบบให้เหมือนกันในทุก รพ. แต่ต้องไม่กระทบกับระบบรับรองคุณภาพ รพ.หรือ เอชเอ (HA)
    โดยจะติดตามประเมินคุณภาพภายใน 3 เดือน
                จึงขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการดังต่อไปนี้
                -ประเมินตนเอง(ตามแบบ 3S.E1)  โดยเริ่มประเมินตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ธันวาคม  2553
                -ให้จัดส่งรายงานให้กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพทุกวันที่  15 ของทุกเดือน     ที่ช่องทาง http://uploadfile.phoubon.in.th/รับ-ส่งข้อมูลกลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ


สำนักงานระบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
1.

ผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่  21 มิ.ย. - 20 ก.ค.53ศูนย์ IT
1.

สรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชน 15 ปีขึ้นไป   Click เพื่อดูรายละเอียด

2. สรุปผลการดำเนินงานโครงการคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ Click เพื่อดูรายละเอียด
3. สถานะการส่งข้อมูล 4 แฟ้มรายวัน Click เพื่อดูรายละเอียด
4. การตรวจสอบคุณภาพการส่งข้อมูล 16 แฟ้ม ของ รพช.Click เพื่อดูรายละเอียด
ขอให้ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล 16 แฟ้ม 2 ทาง ดังนี้
1. ส่งตรงไป สป.สช. ตามช่องทางเดิม
2. ส่งให้ สนง.สสจ.อบ. ทาง ubo.phoubon.in.th


      :
เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ


      : เรื่องอื่นๆ